Анестезіологія та реаніматологія: коли ціна – життя!

Анестезіологія та реаніматологія: коли ціна – життя!

Щорічно, 16 жовтня відзначається День анестезіолога або Всесвітній день анестезії. Сьогодні у центрі уваги лікарі-анестезіологи, медсестри та медбрати-анестезісти.
Протягом всієї історії медицини лікарі здійснювали пошук знеболювальних безпечних засобів для полегшення болю пацієнтів під час здійснення операцій. Саме 16 жовтня 1846 року вважається днем народженням анестезії. Тоді вперше Томасом Мортоном та Джоном Уорреном було проведено операцію під наркозом.
Сама ж професія анестезіолога з’явилася тільки у ХХ столітті. Лікарі-анестезіологи мали не тільки вводити пацієнту наркоз, але й відповідати за його стан до, під час та після операції.
Колектив бібліотеки ЗДМУ вітає всіх причетних до цього свята. Бажаємо наснаги, успіхів у професійній діяльності та особистого щастя.
Пропонуємо вашій увазі літературу з анестезіології, яка є у фондах нашої бібліотеки.


   Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні стани : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломноїосвіти / I. Л. Басенко [та ін.] ; за ред.: А. С. Владики, О. О. Тарабріна. - Суми :Унів. кн., 2018. - 584 с.


Навчальні плани МОЗ України та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальностей «Анестезіологія та інтенсивна терапія» та «Медицина невідкладних станів» передбачають навчання інтернів на кафедрах анестезіології та інтенсивноі терапії й стажування в базових установах охорони здоров’я. Пропонований посібник містить короткі відомості про історію становлення та розвитку методів знеболювання, інтенсивної терапії, медицини невідкладних станів і організацію, зокрема в Україні, відповідних служб, а також фундаментальні відомості про клінічні методи анестезіології, інтенсивної терапії та невідкладних станів, їх наукову обґрунтованість, технічну та фармацевтичну оснащеність, що забезпечує знання та вміння для досягнення основної мети інтернатури – готовності випускників до позитивних результатів складання екзамену «Крок 3» і до самостійної лікарської роботи.


Ілько А. А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія [Текст] : навч. посіб. для студентів мед. (фармац.) учидищ, коледжів, академії ін-тів медсестринства та лаб. медицини / А. А. Ілько ; рец.: І. Р. Малиш, Я. М. Підгірний, Г. С. Стеценко. - 2-е вид. переробл., та допов. - Київ : Медицина, 2018. - 256 с.


Теоретичний матеріал викладено згідно з навчальною програмою. Навчальний посібник допоможе студентам закласти основи вивчення етіології, патогенезу, клінічної картини та лікування невідкладних станів. У посібнику на сучасному рівн і розглянуто питання анестезіології, охорони праці і техніки безпеки в галузі анестезіології і реаніматології, необхідності нормалізації водно-електролітного, кислотно-основного стану, застосування препаратів крові та гемокоректорів.
Для студентів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії, інститутів медсестринства та лабораторної медицини.


  Анестезіологія та інтенсивна терапія : підруч. для студентів мед. закл. вищ. освіти / Ф. С. Глумчер [та ін.] ; за ред.: Ф. С. Глумчера ; рец.: B. І. Черній, Я. М. Підгірний. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Київ : ВСВ Медицина, 2019. - 360 с.


Підручник розроблено відповідно до нової навчальної програми. Курс анестезіології та інтенсивної терапії закладає основи вивчення студентами невідкладних станів, при яких застосовують методи знеболювання й інтенсивної терапії. Опанування цих дисциплін інтегрується з вивченням внутрішньої медицини, педіатрії, фармакології, оскільки ґрунтується на набутті знань з клінічної фізіології дихальної, серцево-судинної систем, печінки, нирок тощо. У другому виданні автори осучаснили деякі розділи підручника з урахуванням суттєвих змін, що відбулися за останні роки в медичній галузі. Згідно з новою програмою, у підручник уведено розділ “Сепсис, раціональна антибіотико терапія”. Для студентів медичних закладів вищої освіти.


  Дюк Дж. Секреты анестезии [Текст] : монография / Дж. Дюк; пер. с англ. А.П. Зильбера, В.В. Мальцева. - 2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2007. - 552 с.

Книга написана в форме ответов на вопросы, которые может задать врач анестезиолог-реаниматолог, уже освоивший азы специальности, но еще не постигший в достаточной мере всех ее тонкостей. Знания, которые может почерпнуть читатель этой книги, нужны не только в операционной, но и при клинических ситуациях за ее пределами в предоперационном и послеоперационном периодах, а также для решения проблем, встречающихся в неотложной и критической медицине. Для студентов-медиков и врачей различных специальностей.


  Рёвер Н. Атлас по анестезиологии [Текст] / Н. Рёвер, Х. Тиль, пер. с нем. В.Ю. Халатов. - М. :МЕДпресс-информ, 2009. - 391 с.

В книге «Атлас по анестезиологии» не только методично и наглядно изложены сложные основы обезболивания, но и значительное внимание уделено лечению различных нарушений, с тем чтобы сделать материал понятным. Использован принцип двоякого дидактического представления материала: текст книги тесно переплетается с иллюстративным материалом, представленным на соседней странице.
Книга «Атлас по анестезиологии» предназначена прежде всего для студентов, анестезиологов — как начинающих, так и обладающих опытом, а также врачей других специальностей и медицинских сестер.


  Нейроаксіальна анестезія. Регіонарні методи знеболення у практиці анестезіолога : навч. посіб. / І. І. Тітов [та ін.]. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 144 с.

Навчальний посібник присвячено різновиду місцевого знеболення-регіонарній анестезії, основні методики якої-спінальну і епідуральну анестезії - об'єднано під назвою "нейроаксіальна анестезія". Також розглянуті блокади периферичних нервів і сплетень. Докладно охарактеризовано препарати для місцевої анестезії, особливо детально і переконливо висвітлено новітні для лікарів України препарати для спінальної анестезії-Маркаїн Спінал та Маркаїн Спінал Хеві. Чітко визначені показання та протипоказання до застосування методів нейроаксіальної анестезії. Послідовно, за принципом "крок за кроком", описано технологію виконання спінальної та епідуральної анестезії, основні моменти якої ілюстровано. Окремим розділом представлено застосування методів нейроаксіальної анестезії в акушерстві. Наведена узагальнена авторами класифікація ускладнень, опис кожного з них та рекомендації по їх профілактиці і лікуванню. Представлено ключові рекомендації та зразки бланків для документування застосованих методів анестезії. Посібник призначений для лікарів-анестезіологів, лікарів-слухачів циклів перед атестаційної підготовки та тематичного удосконалення, лікарів-інтернів-анестезіологів, студентів ІІІ - VI курсів медичних факультетів.


  Yadav A. Short Textbook of Anaesthesia [Текст] / A. Yadav. - 5th ed. - India :Academa Publishers, 2012. - 284 p.

Short Textbook of Anaesthesia, 5th Edition by Ajay Yadavis a book useful for all PG medical entrance examination.
SalientFeatures:
•    Focuses on topics frequently asked in various pre PG Exams.
•    Text divided into sections providing basic knowledge of physiology and pharmacology related to anaesthesia, anaesthesia machine and equipments, anaesthesiadrugs and techniques in normal patients and patients having various medical problems intensive care therapy, cardiopulmonary resuscitation, intubation and emergency drugs.
•    To make revision easier important points are presented in bold and very useful points in italics.
•    Most suitable for medical undergraduate and PG aspirants.
•    Saves manhours by covering relevant text material.
•    Ideal as a quick desktop reference, ready reckoner and last moment revision book.


Anesthesiology and Intensive Care : textbook for students of higher education establishments-medical universities, institutes and academies / Ф. С. Глумчер [таін.] ; ed. by.: F. Hlumcher. - Kyiv : AUS Medicine Publ, 2017. - 312 p.

Підручник розроблено для англомовних студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації спеціальностей «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104 та «Медико-профілактична справа» 7.110105 напрямку підготовки 1101 «Медицина». Курс анестезіології та інтенсивної терапії закладає основи вивчення студентами невідкладних станів, при яких використовують методи знеболювання й інтенсивної терапії. Опанування цих дисциплін інтегрується з вивченням внутрішньої медицини, педіатрії, фармакології, оскільки ґрунтується на набутті знань із клінічної фізіології дихальної, серцево-судинної систем, печінки, нирок тощо.
Для студентіввищихмедичнихнавчальнихзакладів IV рівняакредитації.


  Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія =Clinical Anesthesiology&Intensive Care : науковий журнал.

Висвітлення результатів наукових досліджень, поширення національного та світового досвіду в галузі анестезіології і інтенсивної терапії

 

16.10.2020

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМУ.

Мапа сайту
Created by DIAMIR