З Міжнародним днем невролога!

З Міжнародним днем невролога!

З Міжнародним днем невролога!
Щорічно 1 грудня в Україні своє професійне свято відзначають лікарі-неврологи. 
Неврологія як самостійна галузь медицини виокремилася у другій половині ХІХ століття, коли вперше було відкрито неврологічне відділення Ж. М. Шарко. 
Захворювання центральної та периферичної нервової системи є одними з найпоширеніших. Тому лікарі-неврологи – це дуже затребувана спеціальність.
Вітаємо вас з вашим професійним святом! Бажаємо наснаги, кар’єрного зростання та сімейного затишку!
 
Пропонуємо вашій увазі невелику частину літератури з неврології, яка є у фондах нашої бібліотеки.
 
1. Інсульт: фізична і соціальна реабілітація: навч. посіб. / уклад.: Є. Л. Михалюк. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. - 131 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Козьолкін О. А. Хвороба Паркінсона: сучасні аспекти діагностики та лікування: навч. посіб. / О. А. Козьолкін, А. В. Ревенько, С. О. Мєдвєдкова. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. - 158 с.
Мета даного навчального посібника – підвищити якість діагностичних і лікувальних заходів у лікуванні хвороби Паркінсона з урахуванням новітніх досягнень в діагностиці і фармакотерапії. У посібнику викладені основні аспекти епідеміології, сучасні погляди на етіологію і патогенез захворювання, поетапна діагностика, алгоритми діагностики стадій захворювання, сучасні підходи до лікування хворих на хворобу Паркінсона. У додатку представлена сучасна шкала оцінки хвороби Паркінсона – MDS-UPDRS. Навчальний посібник рекомендований для студентів 4 курсу медичного факультету, лікарів інтернів-неврологів, лікарів неврологів і лікарів сімейної медицини.
 
3. Матвієнко Ю. І. Поперековий біль - діагностичні і фармакотерапевтичні орієнтири для сімейних лікарів: практ. посіб. - Київ : Видавничий дім Медкнига, 2018. - 40 с.
Поперековий біль – симптом хвороб нервової системи, що має широке розповсюдження серед людей і часто зустрічається в практиці лікарів різних фахів. Саме діагностиці та вибору лікувальної тактики присвячене дане видання.
Розраховане на неврологів та сімейних лікарів.
 
 
 
 
4. Менингеальный синдром в клинике инфекционных болезней отек - набухание головного мозга: учеб. пособие для студентов-иностранных граждан 5,6 курса мед. ф-тов, врачей-интернов всех специальностей / Е. В. Рябоконь [и др.]. - Запорожье : ЗГМУ, 2016. - 90 с.
 
 
 
 
 
 
 
5. Методи обстеження неврологічного хворого: навч. посіб. для студ., лікарів-інтернів, викл. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / за ред.: Л. І. Соколової, Т. І. Ілляш. - Київ : Медицина, 2015. - 144 с.
У навчальному посібнику викладено методики послідовного дослідження стану нервової системи, представлено різні варіанти патології неврологічних функцій. Наведено діагностичні можливості основних і додаткових методів обстеження пацієнтів. Описано принципи побудови та оформлення топічного і клінічного діагнозів.
Для студентів, лікарів-інтернів і викладачів медичних закладів вищої освіти.
 
 

6. Неврологія : нац. підруч. для студ. вищ. мед. нав. закл. IV рівня акредитації / за ред.: І. А. Григорової, Л. І. Соколової. - 2-е вид., випр. - Київ : Медицина, 2015. - 640 с.
У національному підручнику з позицій класичної медицини та сучасних наукових досягнень подано топічну діагностику захворювань нервової системи та основні розділи клінічної неврології. Детально розглянуто головні топічні принципи будови центральної і периферичної нервової системи, симптоматику ураження черепних нервів, питання нейрофізіології, її особливості в дитячому віці. Викладено засади сучасної діагностики нервових хвороб та її методи (електрофізіологічні, ультразвукові, комп'ютерно-томографічні, біохімічні), що дають змогу досліджувати структуру і функції нервової системи, її метаболізм, гемодинаміку в умовах фізіології та патології. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-неврологів, сімейних лікарів.
 
7. Неврологія з нейростоматологією : навч. посіб. / Л. І. Соколова [та ін.] ; за ред.: Л. І. Соколової, Т. І. Ілляш ; рец.: О. В. Ткаченко, В. I. Боброва, Н. В. Біденко. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 128 с.
У навчальному посібнику стисло та із сучасних позицій висвітлено питання пропедевтичної та клінічної неврології. Особливо детально викладено етіологію, патогенез, сучасні методи діагностики й лікування неврологічних захворювань у ділянці лиця та ротової порожнини. Окремі розділи присвячені питанням діагностики та невідкладної допомоги в разі гострих порушень мозкового кровообігу, менінгіту, енцефаліту, епілепсії, черепно-мозкової травми. Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів, а також лікарів-інтернів за спеціальністю "Стоматологія" та викладачів.
 
8. Профілактика гострих та хронічних форм порушень мозкового кровообігу: навч.-метод. посіб. для студентів IV курсу мед. ф-ту вищ. навч. закл. III-IV рівня акредитації по спец. "Лікувальна справа", "Педіатрія", лікарів-інтернів спец. "Неврологія", "Загальна (сімейна) практика" лікарів неврологів, сімейних лікарів / О. А. Козьолкін [та ін. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. - 132 с.
 
 
 
 
 
 
9. Neurology : textbook for students in higher education institutions IV level of accreditation that master academic subjects in English / ed. by.: L. Sokolova, I. A. Hryhorova. - Vinnytsya : Nova Knyha Publishers, 2017. - 624 p.
The national textbook presents topical diagnostics of nervous system diseases and the main sections of clinical neurology from the standpoint of classical medicine and current scientific advances. The main topical principles of the structure of the central and peripheral nervous system, symptoms of cranial nerve disorders, issues of neurophysiology and its peculiarities in childhood are discussed in detail. The book outlines the fundamentals of modern diagnostics of nervous diseases and its methods (electrophysiological, ultrasound, computed tomography, biochemical), which make it possible to study the structure and functions of the nervous system, its metabolism, and hemodynamics under conditions of physiology and pathology. The textbook is intended for students of higher education establishments - medical universities, institutes, and academies, and also interns, neurologists, and family doctors.
 
10. Neurology: Clinical cases : study guide / ed. by.: L. Sokolova, L. Panteleienko, T. A. Dovbonos. - Kyiv : AUS Medicine Publ, 2016. - 96 p. 
The study guide contains clinical cases of propedeutic and clinical (special) neurology. Based on their own experience, the authors have simulated different clinical situations, each with a set of questions. As students answer these questions they learn to determine clinical syndromes, make topical and clinical diagnoses, and choose correct disease management. For students of higher medical education institutions of the 4th level of accreditation, interns, and teachers.
11. Neurosurgery: manual for stud. of higher med. educational establishments of III-IV levels of accreditation / ed. by.: V. I. Tsymbaliuka. - Vinnytsya : Nova Knyha Publishers, 2019. - 192 p.
In the manual, according to a new program, problems of craniocerebral trauma, pathology of brain vessels arc stated. Prominence is given to the descriptrion of brain and spinal cord tumours, hydrocephaly, osteochondrosis of the spine. Types and methods of treating traumatic damages of the spine and spinal cord arc considered. Functional and restorative surgery are broadly presented. For students of higher medical educational establishments of II III-IV levels of accreditation.
 
Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : науково-практичне видання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.12.2020

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМУ.

Мапа сайту
Created by DIAMIR