Фізична терапія, ерготерапія: нові надходження літератури

Фізична терапія, ерготерапія: нові надходження літератури

Освіта – скарб; праця – ключ до нього

                                                                                                                П. Буаст

Кілька років тому в Запорізькому державному медичному університеті було розпочато підготовку студентів за новою спеціальністю – «Фізична терапія, ерготерапія».

Цей напрям підготовки відіграє значну роль у становленні професіоналів, затребуваність яких у медичних закладах з кожним роком зростає.

Для студентів у процесі навчання важливо отримати вільний доступ до теоретичних знань, які вони матимуть змогу застосувати на практиці в створених та обладнаних Центрі фізичної терапії, масажній залі та комп’ютерному класі.

Наукова бібліотека тісно співпрацює з кафедрою Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я. Завдяки чому фонди нашої бібліотеки протягом останніх років якісно поповнилися науковою, методичною та навчальною літературою з даної спеціальності.

Пропонуємо ознайомитися з новими надходженнями:

1.      Bases of physical rehabilitation in medicine / A. V. Mahlovanyy [et al.]. - Lviv : [s. n.], 2019. - 70 p.

The textbook provides a history of the emergence of physical rehabilitation in the world and in Ukraine, sets out modern views on physical rehabilitation, presents, likewise, information as to the basic means of physical rehabilitation, highlights the purpose, tasks and timing of their application. Based on clinical and physiological positions, the necessity of using physical therapy, therapeutic massage, physiotherapy, mechano-therapy, occupational therapy in hospital and posthospital period of rehabilitation in the physical rehabilitation of patients. In accordance with the requirements of the WHO, there is a sequence and methodology for the use of physical rehabilitation facilities. Indications and contraindications regarding the use of physical rehabilitation facilities are provided. The material outlined in the textbook creates a complete picture of the use of physical rehabilitation in the complex treatment of patients. This educational and methodical manual is designed for students of higher educational institutions of education and science of Ukraine of ІІІ-ІV level of accreditation in which the subject "Physical rehabilitation" is taught, teachers and specialists on medical physical training, sports medicine and physical rehabilitation.

2.      Богдановська Н. В. Фізична реабілітація засобами фізіотерапії: підруч. для здобувачів ступеня вищ. освіти магістра спец. "Фізична терапія, ерготерапія" / Н. В. Богдановська, І. В. Кальонова. - Суми : Унів. кн., 2020. - 328 с.

У виданні подано зміст лекційних та практичних занять з дисципліни "Фізична реабілітація засобами фізіотерапії", що відповідає навчальній та робочій програмам курсу. Викладено предмет і завдання фізіотерапії, дана характеристика основних природних і преформованих лікувальних фізичних факторів, розглянуті біофізичні основи їх лікувальної дії на організм людини, наведені показання і протипоказання, апаратура та методи проведення фізіопроцедур. На підтвердження теоретичних положень запропоновано ілюстративний матеріал. Засвоєнню та самостійному контролю знань сприятимуть практичні завдання та контрольні питання до кожного розділу, тестові завдання до дисципліни загалом.  Для здобування ступеня вищої освіти магістра спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія".

3.      Григус І. М. Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи: навч. посіб. - Львів : Новий світ-2000, 2020. - 170 с.

Посібник розроблений згідно затвердженої програми викладання дисципліни «Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи», в обсязі годин, що передбачені програмою. Підготовлений навчальний посібник покликаний допомогти освоїти програми фізичної реабілітації у разі наявності різних захворювань органів дихання. У ньому систематизовано викладення навчальної дисципліни, теоретичний матеріал та рекомендовану літературу. Рекомендований для вищих навчальних закладів і розрахований на студентів спеціальних навчальних відділень, викладачів та практичних працівників реабілітаційного профілю.

4.      Земцова І. І. Спортивна фізіологія : навч. посіб. - Київ : Олімп. літ., 2019. - 207 с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми зі спортивної фізіології Національного університету фізичного виховання і спорту України. В основу покладене інтегральне викладання навчального матеріалу на структурному, біохімічному та функціональному рівнях. Посібник включає комплекс практичних занять і ситуаційних завдань, кожне з яких містить теоретичний вступ, перелік необхідних матеріалів і обладнання, хід виконання роботи, а також контрольні запитання. До посібника поруч з традиційними включені сучасні методи визначення структури функціональної підготовленості спортсменів з використанням газоаналізу видихуваного повітря, визначення компонентного складу маси тіла за допомогою вагжироаналізаторів тощо.

5.      Колишкін О. В. Теоретико-практичні основи адаптивної фізичної культури: навч. посіб. / О. В. Колишкін. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. - 424 с.

У посібнику розкрито поняття про адаптивну фізичну культуру, розглянуто основні аспекти її змісту та методики. Визначені загальна мета, завдання, функції, принципи, засоби адаптивної фізичної культури у роботі з особами, які мають порушення слуху, зору, опорно-рухового апарату, інтелекту. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів з напрямів підготовки «Корекційна освіта», «Здоров’я людини», «Фізичне виховання» та «Спорт». Розрахований на фахівців-практиків з корекційної педагогіки, фізичної культури та фізичної реабілітації, які проводять заняття з фізичної культури та спорту у спеціальних школах для дітей різних нозологічних груп, тренерів-викладачів з паралімпійського спорту.

6.      Курортологія та курорти України: навч. посіб. для самост. роботи студентів IV курсу мед. ф-тів при підготовці до практ. занять з навч. дисципліни "Медична реабілітація" спеціальностей "Лікувальна справа", "Педіатрія" / уклад.: С. М. Малахова, О. О. Черепок, Н. Г. Волох. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. - 96 с.

Навчальний посібник з навчальної дисципліни «Медична реабілітація» складено відповідно до Робочої програми з дисципліни «Медична реабілітація», освітньопрофесійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму 1201 «Медицина» спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 – «Педіатрія» на підставі типової програми з цієї ж дисципліни, затвердженої МОЗ України «06» червня 2017 р. та за навчальним планом, затвердженим наказом МОЗ України 23.07.2007р. №414 «Про затвердження та введення в дію нового навчального плану підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «Спеціаліст» професійної кваліфікації «Лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Лікувально-профілактична справа» зі змінами та доповненнями.

7.      Лікувально-реабілітаційний масаж: навч. посіб. / Д. В. Вакуленко [та ін.]. - Київ : ВСВ Медицина, 2020. - 568 с.

У навчальному посібнику висвітлено сучасні погляди на зміст, класифікацію, відмінні особливості, фізіологічні механізми впливу, види масажу; техніку і методику виконання прийомів масажу та масажу окремих ділянок тіла, самомасаж; біоенергетичний захист та економізацію праці масажиста. Детально описано техніку і методику лікувально-реабілітаційного масажу при окремих захворюваннях (у терапії, неврології, хірургії, травматології, урології, педіатрії, дерматології; при захворюваннях ендокринної, статевої систем, порушенні обміну речовин). При енурезі, кривошиї, опіковій хворобі, склеродермії, лактостазі, хворобі Рейно — описано вперше. Висвітлено клінічну характеристику, протипоказання до призначення, завдання, план, техніку, методичні особливості масажу при конкретному захворюванні на різних етапах реабілітації. Значну увагу приділено застосуванню заспокійливого та збуджувального методів впливу, а також сегментарно-рефлекторного масажу (підготовлено малюнки з ділянками впливу при окремих захворюваннях). Запропоновано алгоритмічне моделювання процесу призначення і проведення лікувально-реабілітаційного масажу та інформаційні технології для їх втілення в практику. Створено ситуаційні задачі з прикладами їх покрокового алгоритмічного вирішення, що разом з численними таблицями, малюнками, додатками полегшить навчання.
Для магістрів: лікарів із фізичної та реабілітаційної медицини, фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, вчителів-реабілітологів з навчальної дисципліни «Лікувально-реабілітаційний масаж». Буде корисним при підготовці бакалаврів (асистентів фізичного терапевта, ерготерапевта), для фахівців із сімейної медицини, медико-соціальної реабілітації, лікарів вузьких спеціалізацій.

8.  Лянной Ю. О. Основи фізичної реабілітації: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Ю. О. Лянной ; ред. Ю. О. Лянной. - Суми : Вид-во Сум. ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. - 368 с.

У навчальному посібнику подано основні етапи становлення реабілітації як комплексної системи, визначено основи, мету, завдання і особливості фізичної реабілітації, розкрито історію фізичних засобів відновлення та оздоровлення. Окремо подано засоби і метолики фізичної реабілітації, серед яких автор виділяє лікувальну фізичну культуру, працетерапію, акватерапію, механотерапію, гіпотерапію, масаж, гідротерапію та засоби санітарно-курортної реабілітації.

Розрахований на студентів галузі знань «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини», напряму підготовки «Здоров’я людини» (фізична реабілітація), а також фахівців у сфері фізичної реабілітації.

9.  Майкова Т. В. Ерготерапія: підручник / Т. В. Майкова, С. М. Афанасьєв, О. С. Афанасьєва. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 374 с.

У підручнику викладені як теоретичні положення, що стосуються ерготерапії: основних принципів, стратегій, технологій, так і практичні рекомендації щодо ерготерапевтичної оцінки активності і участі клієнтів у повсякденному житті, а також довкілля на підґрунті принципів ергономічного його устрою, рекомендації щодо застосування адаптованих пристроїв для підвищення рівня соціальної адаптації осіб з обмеженими можливостями, хворих з вродженими і набутими формами патології, осіб старшого і похилого віку. У підручнику викладені практичні рекомендації з методів ерготерапевтичного втручання.

Викладений матеріал ґрунтується на науково доказовій базі рекомендацій, з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я, концепції міждисциплінарного підходу до ерготерапевтичного супроводження клієнтів, з застосуванням міжнародних шкал оцінювання їх стану та ефективності ерготерапевтичних втручань.

10.  Михалюк Є. Л. Загальна ознайомча практика за профілем професії: підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації за спеціальністю "Фізична терапія, ерготерапія" / Є. Л. Михалюк, І. Г. Резніченко. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. – 164 с.

У підручнику викладено теми навчальних занять студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія».

 

 

 

11.  Михалюк Є. Л. Передпатологічні стани, захворювання та ушкодження, які виникають при нераціональних заняттях фізичною культурою та спортом: навч. посіб. для студентів IV курсів мед. ф-тів спец. 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010005 "Стоматологія" / Є. Л. Михалюк, В. В. Сиволап. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. - 108 с.

Навчальний посібник призначено для самостійної роботи студентів IV курсу при підготовці до практичного заняття «Передпатологічні стани, захворювання та ушкодження, які виникають при нераціональних заняттях фізичною культурою і спортом».

 

12.  Михалюк Є. Л. Спортивна медицина: практикум для практ. занять та самост. роботи студентів IV курсу мед. ф-тів спеціальностей "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Стоматологія" / Є. Л. Михалюк. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. - 80 с.

 

 

 

 

 

13.  Михалюк Є. Л. Терапевтичні вправи: підручник / Є. Л. Михалюк, Ю. Г. Резніченко. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2020. - 228 с.

Підручник призначено для самостійної роботи студентів II курсу при підготовці до практичних занять з предмету “Терапевтичні вправи”.

 

 

 

 

14.  Михалюк Є. Л. Фізична реабілітація: практикум для самост. роботи та практ. занять студентів IV курсу мед. ф-тів спеціальностей "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Стоматологія" / Є. Л. Михалюк, О. Б. Неханевич, О. Л. Смірнова. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. - 98 с.

В практикумі послідовно викладено теми з фізичної реабілітації, що стосуються «Фізичної реабілітації в хірургії, травматології та ортопедії», «Особливості застосування засобів фізичної культури та фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології» та «Особливості фізичного виховання немовлят та застосування засобів фізичної реабілітації в педіатрії», що призначені для самостійної роботи студентів IV курсу медичних факультетів закладів вищої освіти МОЗ України ІІІ- IV рівнів акредитації.

15.  Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії : підруч. для студентів І рівня вищ. освіти: галузь знань 22 "Охорона здоров'я", спец. 227 "Фізична терапія, ерготерапія" / за заг. ред.: Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2020. - 372 с.

У підручнику висвітлено соціально-економічні та медико-біологічні аспекти здоров’я, організаційні основи, засоби реабілітації, функціональні обов’язки та юридичну відповідальність осіб, причетних до фізичної та реабілітаційної медицини. Детально описано основи лікувальної фізичної культури як основного засобу активної фізичної терапії: зміст, завдання, види, класифікація, механізм позитивного впливу; методи обстеження хворого, визначення його функціональних можливостей; режими рухової активності, форми та методи застосування; правила підготовки і проведення процедури та оцінки її результатів. Висвітлено принципи, правила, методи алгоритмічного моделювання процесу призначення, формування програм та проведення фізичної реабілітації, запропоновано приклади їх реалізації в інформаційній системі фізичної реабілітації. Підручник призначений для підготовки фахівців із фізичної реабілітації (фізичної терапії). Може бути використаний при підготовці магістрів: лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевтів, фізичних терапевтів.

16.  Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина: підруч. для студентів і лікарів. Т. 1 / за заг. ред.: В. М. Сокрута. - Краматорськ : Каштан, 2019. - 480 с.

«ФІЗИЧНА, РЕАБІЛІТАЦІЙНА ТА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА» розглядається як інтегральна медична наука оптимізації порушених параметрів гомеокінезу і механізмів адаптації у хворих із різною патологією. Квартет гомеокінезу формують нервова, ендокринна, імунна та метаболічна системи. На органному рівні, в оцінці гомеокінезу, важливим є стан мікроциркуляції, щільність і сенситивність рецепторів, активність паренхіматозних структур, на внутрішньоклітинному рівні важливий вміст мікроелементів і месенджерів. Вводиться поняття «вегетативний паспорт» хворого, який визначається клініко-лабораторними методами (вивчення чутливості рецепторів тромбоцитів до ацетилхоліну і норадреналіну, проведення тестів). Розроблена вегето гомеокінетична теорія патології. У ваготоніків-стаєрів основним медіатором є ацетилхолін і домінують трофотропні процеси та виникають проблеми з К-Na-насосом. Хворі ваготоніки схильні до серотоніндефіцитних тривожно-депресивних станів, алергії, внутрішньоклітинного алкалозу, мікозів, переважання анаболічних гормонів, венозного застою. У симпатотоніків-спринтерів основним медіатором виступає норадреналін, домінують ерготропні процеси, у них формуються серотонін залежні маніакально-паніко-фобічні реакції, виявляється переважання катаболічних гормонів, імунодефіцит, ацидоз, високий внутрішньоклітинний кальцій, вірусно-бактеріальна інфекція, ішемічні ушкодження. Стратегічна мета медицини — активне довголіття. Запропоновано медичні реабілітаційні програми «Довголіття». Розроблена структура реабілітаційного діагнозу, основні положення і принципи адаптаційної гомеокінетичної фізіо-, кінези-, фармако- і психотерапії, лікувального харчування, курортології, які є складовою реабілітаційної програми. Лікарський контроль представлений методами діагностики на основі «реабілітаційного дуалізму». Наводяться програми медичної реабілітації різних форм захворювань та коморбідності. Представлена етіологія, класифікація, діагностика і лікування синдромів системної недостатності (дисневротичного, дисгормонального, дисімунного, дисметаболічного, дисалгічного та синдрому запалення), а також типового клінічного дисвегетативного синдрому. Видання рекомендоване як підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів та лікарів, що проходять курси підвищення кваліфікації з предметів і спеціальностей «Фізична терапія й ерготерапія», «Фізична та реабілітаційна медицина», «Фізіотерапія», «Спортивна медицина», «Фізична реабілітація».

17.  Фізіотерапевтичні та курортні фактори лікування в гастроентерології і пульмонології : навч. посіб. для самостійної роботи студентів IV курсу мед. ф-тів при підготовці до практ. занять з навч. дисципліни "Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації" / уклад. С. М. Малахова, О. О. Черепок, Н. Г. Волох. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. – 74 с.

Навчальний посібник з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації» складено відповідно до Робочої програми з дисципліни «Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації», для студентів, які навчаються за спеціальностями 222 - «Медицина» та 228 - «Педіатрія», та відповідно до навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», підготовленого на основі проекту стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Посібник призначено для самостійної роботи студентів IV курсу медичних факультетів при підготовці до практичних занять з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації».

18.  Фізіотерапевтичні та курортні фактори лікування в кардіології і неврології: навч. посіб. для самост. роботи студентів IV курсу мед. ф-тів при підгот. до практ. заняття з навч. дисципліни "Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації" спец. "Медицина", "Педіатрія" / уклад.: С. М. Малахова, О. О. Черепок, Н. Г. Волох. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. - 88 с.

Навчальний посібник з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації» складено відповідно до Робочої програми з дисципліни «Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації», для студентів, які навчаються за спеціальностями 222 - «Медицина» та 228 - «Педіатрія», та відповідно до навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», підготовленого на основі проекту стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Посібник призначено для самостійної роботи студентів IV курсу медичних факультетів при підготовці до практичного заняття з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації».

19.  Яримбаш К. С. Фізична реабілітація осіб з особливими потребами: підручник / К. С. Яримбаш, О. Є. Дорофєєва, О. С. Афанасьєва. - Дніпро : Журфонд, 2020. - 215 с.

У підручнику розглянуто теоретичні та практичні питання фізичної реабілітації осіб, які мають сенсомоторні порушення (різні нозологічні форми), а також приватні методики фізичної реабілітації, орієнтовні комплекси вправ з фізичної реабілітації.

Підручник розроблено для студентів старших курсів ВНЗ медичного профілю та фізичної культури першого та другого рівнів вищої освіти, фахівців з фізичної реабілітації, які працюють з особами з особливими психічними та фізичними потребами.

17.12.2020

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМУ.

Мапа сайту
Created by DIAMIR