Мова професійного спілкування

Мова професійного спілкування

Заговори, щоб я тебе побачив

Сократ

Стати висококласним спеціалістом в будь-якій сфері досить важко. Адже це потребує докладання багатьох зусиль. Під час подолання цього шляху важливою є й мова професійного спілкування. Тому що високий рівень мовної культури дозволяє посісти гідне місце серед фахової спільноти. Не дарма студенти нашого університету вивчають українську мову за професійним спрямуванням, адже опанування будь-якої професії розпочинається із засвоєння певної кількості спеціальних знань, умінь та навичок. Серед них мовна компетенція займає не останнє місце. Як було зазначено вище, рівень професіоналізму також залежить й від комунікативних якостей – це важлива складова науковця, лікаря, фармацевта, яка забезпечуватиме не тільки інформаційний обмін, але й матиме лікувальний ефект для пацієнта.

Тож, з нагоди Дня української писемності та мови, пропонуємо ознайомитися з корисними виданнями, які розкривають види та форми фахового спілкування та допоможуть удосконалити рівень професійного мовлення та мовної компетенції в медичній і фармацевтичній галузях.

Кисіль Г. Г. Українська мова: культура мовлення медика / Г. Г. Кисіль, О. Ф. Чорногуз. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 464 с.

Навчальний посібник має на меті допомогти студентам-медикам опанувати особливості культури сучасного українського літературного мовлення, навчити користуватися багатством українського словника, розвинути чуття слова.

Викладено норми сучасної української літературної мови, правила оформлення ділових паперів. Наведено приклади усунення огріхів усного та писемного мовлення.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів, а також для всіх медичних працівників, які прагнуть удосконалити свої знання української мови.

Козаченко Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підруч. для студентів вищ. мед., фармац. навч. закл.. - Київ : Медицина, 2017. - 336 с.

Підручник створено відповідно до освітньо-кваліфікаційної­ характеристики й освітньо-професійної програми Галузевого стандарту вищої освіти України з підготовки фахівців зі спеціальності “Фармація”, а також відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням. Підручник зорієнтовано на формування у студентів мовнокомунікативних компетенцій.

Підручник містить теоретичний матеріал про українську мову як необхідний складник формування особистості фахівця, систему різних мовних елементів, норми сучасної літературної української мови, її лексичний склад, стилі, фахову термінологію, правила складання документів.

Поряд із теоретичним матеріалом у підручнику подані практичні завдання й вправи, спрямовані на формування і закріплення навичок грамотного мовлення, засвоєння складних випадків правопису, оволодіння мовними нормами та практичними аспектами офіційно-ділового стилю.

Особливу увагу приділено етиці мовного і професійного спілкування.

Для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: навч. посіб. з алґоритм. приписами. - Київ : ЦУЛ, 2017. - 426 с.

В основу книги покладено науково обґрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу. Організація самостійної роботи запропонованими алґоритмічними приписами, що раціонально й оптимально скеровують мисленнєво-мовленнєву діяльність при опрацюванні різноманітних наукових джерел як з метою «згортання» їх змісту до рівня плану, конспекту, анотації, реферату, так і для підготовки українською мовою наукової доповіді, виступу в дискусії, статті, рецензії, конкурсної/курсової/дипломної роботи, автореферату і дисертації, суттєво підвищує ефективність інтелектуальної праці та забезпечує перспективи самоосвіти у подальшому професійному зростанні.

 Для студентів закладів вищої освіти, а також для магістрантів, аспірантів, дослідників, викладачів і всіх, хто цікавиться механізмами функціонування сучасної наукової мови та прагне сформувати й удосконалити індивідуальну програму пізнавальної і творчої діяльності через самостійну роботу з різними джерелами наукової інформації.

Світлична Є. І. Фахова мова фармацевта / Є. І. Світлична, А. А. Берестова, О. О. Тєлєжкіна. - Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. - 312 с.

Підручник містить матеріал, укладений відповідно до програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» за кредитно-модульною системою організації навчання. Навчальний матеріал поділений на 5 змістових модулів, у яких основна увага приділяється особливостям усного й писемного професійного мовлення. У підручнику розглянуті різні аспекти професійного спілкування, мовного етикету, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні норми професійного мовлення. Ґрунтовно викладені правила складання й оформлення найбільш уживаних ділових паперів. Теоретичний матеріал супроводжується системою практичних завдань і вправ для закріплення та самостійної роботи. Дидактичний матеріал до вивчених тем пов’язаний із фармацевтичним фахом.

Підручний містить російсько-українські словники (термінологічний, дієприкметників і мовних зворотів) і практичний порадник, де матеріал узагальнено в таблицях.

Підручник призначений для здобувачів вищої освіти фармацевтичних навчальних закладів, а також стане у пригоді тим, хто прагне підвищити рівень культури професійного мовлення.

Сидоренко О. В. Українська мова (за професійним спрямуванням): зб. тестів та завдань для самост. роботи студентів фармац. ф-тів І курсу спец. "Фармація" заочної форми навчання. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. - 92 с.

Посібник містить програму з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», перелік теоретичних питань, відповіді на які по закінченню вивчення дисципліни мають знати студенти, список рекомендованої літератури, що відповідає змісту програми й містить найновіші видання, навчальні посібники, словники, десять варіантів самостійної роботи, а також вибірку тестових завдань для підготовки до підсумкового модульного контролю.

Практикум допоможе студентам заочної форми навчання спеціальності «Фармація» систематизовано і послідовно оволодіти курсом «Українська мова (за професійним спрямуванням)»: засвоїти норми сучасної української літературної мови, вдосконалити навички професійного мовлення, осягнути тонкощі офіційно-ділового та наукового стилів тощо.

Українська мова (за професійним спрямуванням) / С. М. Луцак [та ін.]. - Київ : Медицина, 2017. - 360 с.

Національний підручник укладено відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм підготовки фахівців медичної спеціальності та згідно із сучасними концепціями викладання української мови за професійним спрямуванням. У ньому подано відомості про лексичний, морфологічний і синтаксичний аспекти професійної мови медиків, розглянуто інформацію про комунікативні ознаки культури усного й писемного фахового мовлення лікаря, висвітлено вимоги щодо складання й оформлення медичної документації.

Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків: у 2 книгах. / С.М. Луцак, А.В. Ільків, Н.П. Литвиненко та ін. – К.: Медицина, 2019.

Національний (міжкафедральний) підручник з електронним аудіододатком укладено у двох книгах згідно зі Стандартизованими вимогами до рівнів володіння українською мовою як іноземною з метою підготовки фахівців за напрямами 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація», а також відповідно до сучасної концепції викладання української мови як іноземної. Лексичний та граматичний матеріал підручника спрямований на формування комплексу компетентностей, умінь і навичок мовленнєвої взаємодії студента-медика в усній і письмовій формах з огляду на мотиви, цілі та соціальні норми комунікативної поведінки у сферах соціокультурної комунікації (зокрема, на етапі первинної адаптації студента-іноземця в україномовному середовищі). Цьому сприяє використання вправ із електронного аудіододатка. Для студентів, лікарів-інтернів, викладачів, слухачів післядипломної освіти медичних закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України.

 

15.11.2022

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМУ.

Мапа сайту